Hel do balonów

REGULAMIN - butle zwrotne

Niniejszy regulamin określa:

 • warunki korzystania ze Sklepu www.HelBalonowy.com w zakresie obsługi zamawiania wypożyczenia butli zwrotnych u Dostawców,

 • warunki składania zamówień na wypożyczenia butli od Dostawców,

 • odbioru zamówionych produktów przez Wypożyczającego,

 • uiszczania przez Wypożyczającego ceny sprzedaży produktów,

 • uprawnienia Wypożyczającego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,

 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Niniejszy sklep internetowy prowadzi działalność handlową w zakresie: sprzedaży wysyłkowej Kupującym zestawy do napełniania balonów oraz akcesoria dekoratorskie na terenie Rzeczypospolitej oraz obsługi zamawiania wypożyczeń od Dostawców butli wielorazowego użytku dla Wypożyczających za pośrednictwem niniejszej witryny. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: Abacus Internet Solutions Więcko sp. j. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kraśnięta 83, 80-177 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167363, NIP 9570871618. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email sklep@HelBalonowy.com, formularz kontaktowy.

Warunki korzystania

Do przeglądania asortymentu Sklepu www.HelBalonowy.com oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera,

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 • drukarka.

Warunki realizacji zamówienia wypożyczenia butli zwrotnych

 1. Wypożyczający może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu www.HelBalonowy.com zgłoszone przez Dostawców do wypożyczenia.

 2. Wypożyczający składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "ZAMAWIAM BUTLĘ" znajdującego się przy towarze: Zwrotna butla z helem.

 3. Zwrotna butla z helem lokowana jest w formularzu zamówienia, gdzie Wypożyczający wskazuje:

 • Typ (objętość) butli z helem jaką zamawia do wypożyczenia. Wskazana lokalizacja i wybrany typ butli ma zdefiniowaną cenę jednostkową brutto widoczną w formularzu,

 • Ilość butli zamawianych do wypożyczenia

 • dane Wypożyczającego - imię i nazwisko i/lub nazwa firmy składającej zamówienie, adres, wraz z numerem telefonu oraz adresem e- mail potrzebnym do przesłania Kupującemu informacji o przebiegu zamówienia,

 • dane do wystawienia Faktury VAT przez Dostawcę, za usługę wypożyczenia butli.

Wypożyczający oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Wypożyczającego.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wszystkie dane Wypożyczających są traktowane jako poufne i są zbierane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w zgodzie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).

W celu złożenia Zamówienia Wypożyczający powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności:

 • Imię

 • Nazwisko,

 • Telefon kontaktowy,

 • Adres poczty elektronicznej (e-mail).

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia. Dane te nie będą udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom niezwiązanym z bezpośrednią realizacją zamówienia. Dane będą udostępnione Dostawcy wyłącznie celem realizacji zamówienia Wypożyczającego.

Administratorem danych jest Abacus Internet Solutions Więcko sp.j. Każdy Wypożyczający ma prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych - zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Wypożyczającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Zasady ochrony danych osobowych, tzw. Polityka Prywatności dostępna jest do wglądu pod adresem: http://www.www.HelBalonowy.com/home/polityka-prywatnosci.php

 1. Po podaniu danych wymaganych do realizacji wypożyczenia i potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniem go, Wypożyczający potwierdza zapytanie przyciskiem "WYŚLIJ ZAPYTANIE ".

 2. Po wysłaniu zapytania następuje przeładowanie strony i wyświetlenie podsumowania - szczegółów zapytania, z informacją: Dziękujemy za złożenie zapytania. Skontaktujemy się z Państwem celem finalizacji zamówienia. Szczegóły zapytania wysyłane są jednocześnie do Wypożyczającego na podany podczas zamawiania adres mailowy. Prosimy Wypożyczających, aby zwrócili uwagę na prawdziwość i poprawność podawanych danych oraz wybieranej dogodnej lokalizacji punktu odbioru butli.

Finalizacja zamówienia

Po wysłaniu zapytania następuje kontakt miedzy Sklepem a Wypożyczającym celem ustalenia wszystkich szczegółów wypożyczenia. Wypożyczający otrzymuje drogą mailową na adres podany w formularzu potwierdzenie rezerwacji butli wraz z numerem zamówienia, danymi kontaktowymi Dostawcy z adresem Punktu Odbioru.

Odbiór zamówionych do wypożyczenia butli zwrotnych

  1. Wypożyczający odbiera i zwraca butle do Punktu Odbioru we własnym zakresie.

  1. Zapłata za wypożyczenie butli następuje gotówką w momencie odbioru zamówionych butli.

 

Kaucja zwrotna za wypożyczane butle

Na czas wynajmu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 350 - 500 zł / butlę zależnie od cennika Punku Odbioru lub Wypożyczający podpisuje protokół wypożyczenia w którym zobowiązuje się do pokrycia kosztu butli w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia. Kwestia wpłaty kaucji lub podpisania protokołu wypożyczenia jest indywidualnie ustalana przez Dostawcę. Kaucję wpłaca się gotówką u Dostawcy w momencie odbioru butli. Zwrot kaucji następuje gotówką w momencie zwrotu butli. Butla wypożyczana jest na okres 7 dni, w przypadku dłuższego wypożyczenia Klient jest obowiązany opłacić abonament za wypożyczenie butli zgodnie z cennikiem Dostawcy. Kwota kaucji jest różna dla różnych Punktów Odbioru. Kaucja obowiązująca w wybranym punkcie jest podana w momencie finalizaji zamówienia i rezerwacji butli.

 

Uprawnienia Wypożyczającego do anulowania rezerwacji

Wypożyczający ma prawo anulowania rezerwacji. O swojej decyzji może poinformować Sklep telefonicznie, e-mailem lub przez formularz.

 

Zmiany terminu rezerwacji i wygaśniecie rezerwacji

Zmiana terminu rezerwacji przez Wypożyczającego jest możliwa jedynie po potwierdzeniu przez Dostawcę dostępności butli w nowym terminie. Ustalenie zmiany terminu Wypożyczający może dokonać bezpośrednio u Dostawcy lub kontaktując się ze Sklepem telefonicznie, e-mailem lub przez formularz.
W przypadku, kiedy Wypożyczający nie odbierze zarezerwowanej butli w deklarowanym terminie, rezerwacja zostaje automatycznie unieważniona.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

Jeżeli Wypożyczający ma problemy z realizacją rezerwacji lub chce złożyć reklamację powinien nas o tym powiadomić telefonicznie, e-mailem lub przez formularz. Reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

Odpowiedzialność

 1. Sklep odpowiedzialny jest za realizację na rzecz Wypożyczających obsługi zamawiania butli u Dostawców.

 2. Usługa samego wypożyczenia butli realizowana jest przez Dostawcę w swoim imieniu i na własny rachunek.

 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustaw dotyczących sprzedaży i ochrony praw konsumentów. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a Wypożyczającym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2013.03.22 i w przyszłości może ulec zmianie. O fakcie zmiany niniejszego Regulaminu Sklep poinformuje Wypożyczających z wyprzedzeniem 14 dni od wejścia w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Wypożyczających przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

W związku z dostosowaniem każdej firmy do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Abacus Internet Solutions Więcko Spółka Jawna Morenowe Wzgórze 417, 80-283 Gdańsk NIP: 9570871618, Regon: 192988608. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub e-mail: iod@helbalonowy.com.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług oraz sprzedaży towarów. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. działalności mieści się w zakresie działalności gospodarczej Abacus Internet Solutions Więcko Spółka Jawna ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.
Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowanych usług, jak również w celach statystycznych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do danych i ich poprawiania  Art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
- prawo do sprostowania danych Art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo do ograniczenia przetwarzania, Art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo do przenoszenia danych, Art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo   do   wniesienia   sprzeciwu   wobec   przetwarzania   Twoich   danych   osobowych,  
Art.   21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo   do   wniesienia   skargi   do   organu   nadzoru   (obecnie  Prezesa   Urzędu   Ochrony   DanychOsobowych), Art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
kontakt w powyższym zakresie: iod@helbalonowy.com.